Obrazek nagłówkowy

33 mln zł na usługi rozwojowe 4.0 – PARP rusza z konkursem

26.06.2023 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), mającego na celu wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Dofinansowanie otrzymają projekty, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez m.in. pozyskanie nowego know-how, stworzenie i rozwój nowych form usług rozwojowych lub wykorzystanie nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 17 lipca i potrwa do 31 lipca 2023 r.

Cel konkursu: wsparcie podmiotów BUR
Konkurs pozwoli wesprzeć podmioty mające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR). Otrzymają one wsparcie w postaci refundacji kosztów:
– zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych;
– zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.
(Wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie, obejmują koszty związane z rekrutacją odbiorców wsparcia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych takich jak licencje czy usługi doradcze lub szkoleniowe. – wyjaśnia Monika Jaworska, kierownik w Departamencie Usług Rozwojowych PARP.)

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty działające na rzecz innowacyjności, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie projektu
Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny beneficjenta w postaci opłaty wnoszonej przez podmioty BUR uczestniczące w projekcie, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmioty BUR aby otrzymać refundację zakupu licencji wraz z usługą szkoleniową lub doradczą (jeżeli występują), będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi rozwojowe 4.0” znaleźć można na stronie PARP.