Obrazek nagłówkowy

Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) jest instrumentem Komisji Europejskiej wspierającym przełomowe badania naukowe i innowacje na skalę międzynarodową. Budżet HE w perspektywie 2021-2027 to ok. 100 mld EUR. Program Horyzont Europa promuje doskonałość naukowo-badawczą i zapewnia wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna na nieprzewidywalne, niekorzystne zmiany.

DEDYKOWANA OFERTA DLA FIRM

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
ze wszystkich branż, w tym start-upów pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.
Program umożliwia finansowanie przełomowych innowacji znajdujących się minimum w fazie prototypu (TRL 5/6). O wsparcie w ramach EIC Accelerator mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych
mid-caps – zatrudniające do 500 osób (finansowanie wyłącznie w formie equity).

horyzont europa

DOFINANSOWANIE

Unikalny model finansowania oferuje finansowanie mieszane składające się z:

 • Grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych

lub

 • Komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 17,5 mln euro.

Dofinansowanie obejmuje projekty na poziomie 5/6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego. Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.

Ponadto Beneficjenci mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych usług akceleracji biznesowej w formie coachingu i mentoringu, które zapewnią dostęp do wiedzy specjalistycznej, partnerów biznesowych oraz inwestorów.

Czas trwania projektu od 12 do 24 miesięcy.

NABORY PROJEKTÓW EIC ACCELERATOR W 2023 ROKU

Proces aplikowania do EIC Accelerator jest dwuetapowy.
Pierwszy etap obejmuje:

 • Krótki wniosek (5 stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów)
 • Video pitch (3 minuty).

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Drugi etap: W przypadku pozytywnej oceny (ma ona trwać 4-6 tygodni) wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji. Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Terminy naborów:

 • Pierwszy etap (wnioski skrócone) : nabór ciągły
 • Drugi etap (pełne wnioski) 11 stycznia, 22 marca, 7 czerwca i 4 października 2023

Składanie wniosków oraz podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się elektronicznie, poprzez portal Funding and Tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

W 2023 r. wnioski w konkursie EIC Accelerator będzie można składać w ramach dwóch typów naborów:

 • Ogólny: Otwarty – brak z góry określonych priorytetów tematycznych i jest otwarty na propozycje z każdej dziedziny technologii lub aplikacji.
 • Tematyczny: Wyzwania (w tym roku zaproponowano wyzwania tematyczne):
 1. Biomarkers for cancer
 2. Decontamination for pandemic management
 3. Energy storage
 4. New European Bauhaus
 5. Quantum or semiconductor components
 6. Resilient agriculture
 7. Space technologies and services.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na stronie Europejskiej Rady ds. Innowacji: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en oraz u konsultantów Enterprise Europe Network.