Obrazek nagłówkowy

Europejska Strategia w zakresie danych

08.05.2023

Celem Europejskiej strategii w zakresie danych (ang. European Strategy for Data) jest stworzenie w Europie jednolitej przestrzeni danych i prawdziwie jednolitego rynku otwartego na dane, gdzie zarówno dane osobowe i nieosobowe pozostają bezpieczne, a przedsiębiorstwa posiadają łatwy dostęp do niemal nieograniczonej ilości wysokiej jakości danych przemysłowych.

Przedstawiona koncepcja Komisji Europejskiej ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego oraz tworzenia wspólnych wartości przy jednoczesnym minimalizowaniu śladu węglowego i środowiskowego człowieka. Zaplanowane w ramach strategii działania opierają się na następujących filarach:

  1. Międzysektorowe ramy zarządzania w zakresie dostępu do danych i ich wykorzystywania;
  2. Czynniki sprzyjające rozwojowi: inwestycje w dane oraz wzmocnienie zdolności i rozbudowa infrastruktury Europy na potrzeby hostingu, przetwarzania i wykorzystywania danych, interoperacyjność;
  3. Kompetencje: wzmocnienie pozycji osób fizycznych, inwestowanie w umiejętności i w MŚP;
  4. Wspólne europejskie przestrzenie danych w strategicznych sektorach i dziedzinach interesu publicznego.

Dane jako kluczowy element transformacji cyfrowej Europy

Komisja Europejska uznała, że dane stanowią siłę napędową rozwoju gospodarczego oraz powszechnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym, w ramach Strategii uwzględniono stworzenie odpowiednich ram prawnych wspierających zarządzanie wspólnymi europejskimi przestrzeniami danych, przyjęcie aktu wykonawczego w sprawie zbiorów danych o wysokiej wartości, jak i przeprowadzenie analizy znaczenia danych w gospodarce cyfrowej (np. za pośrednictwem Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych).

Jako kluczowe dla realizacji strategii wskazano inwestycje zaplanowane na lata 2021-2027, dotyczące europejskich przestrzeni danych i sfederowanej infrastruktury chmurowej. Projekt ma finansować infrastrukturę, narzędzia służące wymianie danych, architekturę oraz mechanizmy zarządzania na potrzeby ekosystemów wymiany informacji i sztucznej inteligencji, co wesprze europejskie przedsiębiorstwa i sektor publiczny w ich transformacji cyfrowej. Uzupełnieniem dla tego przedsięwzięcia będzie uruchomienie w 2022 r. europejskiego rynku usług w chmurze dla użytkowników z sektora prywatnego i publicznego w UE.

Komisja zamierza również wspierać rozwój wspólnych europejskich przestrzeni danych w strategicznych sektorach gospodarki i dziedzinach interesu publicznego. Utworzone mają być wspólne przestrzenie danych dotyczące przemysłu, Zielonego Ładu, mobilności, zdrowia, finansów, energii, rolnictwa, administracji publicznej oraz umiejętności.

Inne działania zmierzające do realizacji celów to m.in. wzmocnienie pozycji osób fizycznych w odniesieniu do ich danych, podnoszenie poziomu kompetencji i ogólnych umiejętności korzystania z danych wśród społeczeństwa czy też budowanie potencjału MŚP.

Interoperacyjność w kontekście jakości danych

Interoperacyjność i jakość danych, jak również ich struktura, autentyczność i integralność, mają szczególne znaczenie w procesie wykorzystania wartości, jaką reprezentują dane. Istotne jest to zwłaszcza podczas wdrażania technologii sztucznej inteligencji. Europejska strategia w zakresie danych kładzie nacisk na stosowanie standardowych i kompatybilnych formatów oraz protokołów dla wspólnego gromadzenia i przetwarzania danych z różnych źródeł w spójny i interoperacyjny sposób – we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach pionowych.

Wobec powyższego Komisja Europejska przewidziała utworzenie ogólnounijnych, interoperacyjnych przestrzeni danych w strategicznych sektorach w celu pokonania barier prawnych i technicznych utrudniających wymianę danych między organizacjami. Ich przygotowanie będzie się wiązać z:

  • wprowadzeniem narzędzi i platform w zakresie wymiany danych;
  • stworzeniem ram zarządzania danymi;
  • poprawą dostępności, jakości i interoperacyjności danych w obrębie konkretnych dziedzin, jak i między sektorami.

Europejska Strategia w zakresie danych: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_pl

Źródło: https://www.gov.pl/