Obrazek nagłówkowy

Re_Open UK – 15 lipca startuje program wsparcia dla firm, które ucierpiały wskutek Brexitu

09.08.2022 | Fundusz Górnośląski S.A.

Już 15 lipca rusza pierwszy nabór wniosków na dotacje dla polskich firm. w ramach Programu Re_Open UK. Jest to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie Brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały przeznaczone dla polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę foralno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców.

Program dzieli się na dwa działania: – https://reopen.biz/program/

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit

Typ projektu nr 1. Nowe kierunki eksportu

Działania dotyczące udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.

Głównym celem wsparcia jest wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym), co pozwoli na dywersyfikację rynków zbytu dla przedsiębiorców i elastyczne dopasowanie się do nowych warunków wymiany handlowej. Dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych: z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub  z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami).

Typ projektu nr 2. Re_start inwestycyjny

Re_start inwestycyjny dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit, przy czym wpływ brexit musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier. Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit.

Typ projektu nr 3. Akcja adaptacja do zmian

Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Typ projektu nr 4. Brexit bez straty

Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu.

Działanie 2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.

Terminy naborów znajdą Państwo tutaj: https://reopen.biz/nabory/

Firmy zainteresowane programem zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Ośrodek Enterprise Europe Network

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 202, 207