Obrazek nagłówkowy

Pożyczka antykryzysowa REACT-EU

05.12.2022 | Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii

Ruszyły nabory wniosków w ramach pożyczki unijnej REACT-EU, której zadaniem jest wsparcie małopolskich firm w wychodzeniu z kryzysu postcovidowego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 1,5 mln zł.
Pożyczkę, będącą częścią Funduszy Europejskich w Małopolsce można przeznaczyć na nowe inwestycje, np. rozszerzanie zakresu działalności gospodarczej, zmianę branży, czy inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 zł

Okres spłaty: do 84 miesięcy

Okres karencji: do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Oprocentowanie: ustalane jest na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, równe wysokości stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, i jest stałe w okresie spłaty pożyczki – w chwili obecnej jest to 7,17% w skali roku.

Cel finansowania:
Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje MŚP posiadających siedzibę lub oddział oraz prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych przedsięwzięć:
a) rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych;
b) utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
c) przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
d) zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
e) wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
f) wykorzystywania w działalności OZE;
g) inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział oraz prowadzące działalność i planujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego

Informacje dodatkowe: Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez podmiot udzielający pożyczek.

Pożyczek udzielają:
– Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
– Polską Fundacją Przedsiębiorczości
– Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
– Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.