Obrazek nagłówkowy

Nabór wniosków dla MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

28.10.2022 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Do 18 listopada 2022 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O wsparcie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy

, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania oraz  mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • budowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć, które są przeznaczone do przewozu: a)   produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb; b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników; c)  zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
  • zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
  • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi:

1)     3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa

2)     10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa

3)     15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-mikro-małych-i-średnich-przedsiębiorstw-na-wykonywanie-działalności-w-zakresie-przetwórstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktów-rolnych-rybołówstwa-lub-akwakultury/