Obrazek nagłówkowy

Konkurs ZUS na dofinansowanie działań BHP

11.05.2022 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Konkurs polega na dofinansowaniu Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

 • Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN.
 • Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania:
  – dla działań inwestycyjnych: 299 000,00 PLN
  – dla działań doradczych: 1 000,00 PLN

Na potrzeby aplikowania w konkursie konieczne jest opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku/stanowiskach objętych projektem.

Szczegóły dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01