Obrazek nagłówkowy

Konkurs na dofinansowanie działań w zakresie zielonych technologii

26.06.2024 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach

Do 20 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Inwestycja A2.2.1. jest realizowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) naboru można otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji!

Wsparciem w zakresie Inwestycji A2.2.1. zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja MŚP jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem). Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”.

Budżet na ten cel to aż 325 mln zł. W ramach realizowanego przez PARP naboru przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3,5 mln zł dotacji. Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych.

O wsparcie w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę i wyposażenie, wdrożenie wyników badań, inwestycje w ochronę środowiska i gatunków, w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w szeroko rozumiane podnoszenie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie obejmie w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.