Obrazek nagłówkowy

Badanie panelowe MŚP na temat zmiany przepisów dotyczących roślinnego i leśnego materiału reprodukcyjnego

03.06.2022 | Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.
Zapraszamy-do-wzicia-udziau-w-badaniu-panelowym

Komisja Europejska dokonuje przeglądu przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu materiału reprodukcyjnego roślin.

Materiał reprodukcyjny roślin to rośliny lub części roślin, które można wykorzystać do produkcji całych roślin do celów takich jak spożycie, zastosowanie przemysłowe, leśnictwo lub dekoracja. Materiał reprodukcyjny roślin obejmuje nasiona, młode rośliny i sadzonki roślin. Prawodawstwo UE reguluje produkcję i obrót materiału reprodukcyjnego roślin. Głównymi elementami ustawodawstwa są rejestracja odmian oraz certyfikacja/kontrola przed wprowadzeniem do obrotu.

Leśny materiał reprodukcyjny to szczególny rodzaj materiału reprodukcyjnego roślin do tworzenia nowych lasów i ponownego zalesiania lasów istniejących.

Kwestionariusz ten jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw w UE. Jego celem jest określenie wpływu (kosztów i korzyści) rozważanych zmian w prawodawstwie dotyczącym roślinnego i leśnego materiału reprodukcyjnego na MŚP. Podane informacje będą traktowane jako poufne. Publikowane będą tylko wyniki zagregowane bez odniesienia do poszczególnych firm.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać i pobrać w formacie PDF a następnie wysłać na podany poniżej adres mailowy do dnia 12 lipca 2022 r.: een@it.kielce.pl